Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

JavaScript Regular Expression

Regularni izraz je zaporedje znakov, ki tvori iskalni vzorec. Regularni izraz je lahko en sam znak ali bolj zapleten vzorec. Iskalni vzorec se uporablja za iskanje in zamenjavo besedila.

Sintaksa

Sintaktično regularni izraz za iskalni vzorec zapišemo:

/pattern/modifiers;

Primer regularnega izraza:

var iskanje = /eNSA/i; 

pri čemer je:

  • /eNSA/i - regularni izraz
  • eNSA - je vzorec, ki ga uporabimo pri iskanju
  • i - modifikator, ki določi, da se iskanje izvede neobčutljivo na velikost znakov

Uporaba metod String

V JavaScriptu regularne izraze uporabljamo z metodama String: search() in replace(). Metoda search() uporabi regularni izraz za iskanje vzorca in vrne položaj prvega znaka najdenega vzorca. Metoda replace() pa vrne spremenjen niz, ki ga zamenja vzorec.


Uporaba metode String search() z regularnim izrazom

Primer uporabe metode String search()z regularnim izrazom in modifikatorjem i, ki določi, da se iskanje izvede neobčutljivo na velikost znakov:

var niz = "Obišči ENSA";
var n = niz.search(/eNSA/i); // vrne 7
var m = niz.search(/ENSA/i); // vrne 7

Uporaba metode String search() z nizom

Primer uporabe metode String search()z iskalnim nizom:

var niz = "Obišči ENSA";
var n = niz.search("eNSA"); // vrne -1
var m = niz.search("ENSA"); // vrne 7

Uporaba metode String replace() z regularnim izrazom

Primer uporabe metode String replace()z regularnim izrazom in modifikatorjem i, ki določi, da se zamenjava izvede neobčutljivo na velikost znakov:

var niz = "Obišči eNSA!";
var n = niz.replace(/eNSA/i, "e-Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij!");
var m = niz.replace(/ensa/i, "e-Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij!");

Uporaba metode String replace() z nizom

Primer uporabe metode String replace()z nizom:

var niz = "Obišči eNSA!";
var n = niz.replace("eNSA", "e-Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij!");
var m = niz.replace("ensa", "e-Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij!");

Modifikatorji regularnih izrazov

Modifikator Opis
i določa neobčutljivost na velikost znakov
g določa globalno iskanje (nadaljuje iskanje tudi po prvem zadetku)
m določa večvrstično ujemanje

Vzorci regularnih izrazov

Vzorec Opis
[abc] najde katerikoli znak med oglatima oklepajema
[0-9] najde katerokoli števko med oglatima oklepajema
(x|y) najde katerokoli delitev z znakom |

Metaznaki so znaki s posebnim pomenom:

Metaznaki Opis
\d najde katerokoli števko
\s najde znak presledka
\b najde začetek ali konec besede
\uxxxx najde Unicode znak xxxx

Določanje pogojev iskanja:

Pogoj Opis
n+ najde niz, ki vsebuje vsaj eno pojavitev n
n* najde niz, ki vsebuje nič ali več pojavitev n
n? najde niz, ki vsebuje nič ali eno pojavitev n