Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Objekti brskalnika: Window

Objekt razreda window je najvišji v hierarhiji objektov brskalnika in predstavlja okno brskalnika. Objekt je ustvarjen samodejno, ko brskalnik naleti na element body. Prek lastnosti in metod objekta window lahko ugotavljamo ali nastavljamo lastnosti okna brskalnika.

Hierarhija vgrajenih objektov v brskalniku

Hierarhija vgrajenih objektov v brskalniku

Metode in lastnosti objekta Window se lahko uporabijo brez predpone window. Tako lahko na primer uporabimo window.alert('Ti si genij!'); ali pa samo alert('Ne, nisem!');.


Lastnosti razreda window

Lastnost Opis
closed Logična vrednost, ki pove, ali je okno že zaprto. Ko okno zapremo, lahko pripadajoči objekt še ostane nekaj časa v pomnilniku.
defaultStatus Privzet niz, izpisan v statusni vrstici. Ta se izpiše v statusno vrstico, ko v njen ni ničesar drugega.
document Opis dokumenta, ki je prikazan v oknu.
frameElement Vrne element <iframe> v katerega je vstavljeno trenutno okno.
frames Vrne vse <iframe> elemente v trenutnem oknu.
history Tabela naslovov (URL), preko katerih je uporabnik prišel do trenutno prikazane spletne strani, in do katerih je s te strani odšel naprej.
innerHeight Vrne notranjo višino vsebinskega dela okna
innerWidth Vrne notranjo širino vsebinskega dela okna
length Vrne število okvirjev <iframe> v trenutnem oknu.
location Opisuje naslov (URL) odprtega dokumenta.
name Postavi ali vrne ime okna.
navigator Objekt, ki opisuje brskalnik.
opener Vrne sklic na okno, ki je kreiralo okno.
outerHeight Vrne zunanjo višino okna vključno z orodno vrstico in drsniki.
outerWidth Vrne zunanjo širino okna vključno z orodno vrstico in drsniki.
pageXOffset Vrne število pik (pixels) za kolikor je bil izveden premik (scrolled) v vodoravni smeri iz zgornjega levega kota okna.
pageYOffset Vrne število pik (pixels) za kolikor je bil izveden premik (scrolled) v navpični smeri iz zgornjega levega kota okna.
parent Vrne nadrejeno okno trenutnemu oknu.
screen vrne objekt Screen trenutnega okna
screenLeft Vrne horizontalno koordinato okna glede na zaslonu.
screenTop Vrne vertikalno koordinato okna glede na zaslonu.
screenX Vrne horizontalno koordinato okna glede na zaslonu.
screenY Vrne vertikalno koordinato okna glede na zaslonu.
scrollX Vrne število pik (pixels) za kolikor je bil izveden premik (scrolled) v vodoravni smeri iz zgornjega levega kota okna.
scrollY Vrne število pik (pixels) za kolikor je bil izveden premik (scrolled) v navpični smeri iz zgornjega levega kota okna.
self Vrne trenutno okno
status Postavi ali izpiše niz v statusni vrstici.
top Vrne glavno okno brskalnika.

Metode razreda window

Metoda Opis
alert() Prikaže opozorilno okno z danim sporočilom. Počaka, da uporabnik zapre okno.
atob() Dekodira niz.
blur() Deaktivira okno (postavi ga v ozadje).
btoa() Kodira niz.
clearInterval() Prekliče nastavitev ure, ki smo jo nastavili z metodo setInterval, Za parameter ji moramo dati oznako ure, ki smo jo dobili pri njeni nastavitvi.
clearTimeout() Prekliče nastavitev ure, ki smo jo nastavili z metodo setTimeout, če se izvajanje ukaza še ni pričelo. Za parameter ji moramo dati oznako ure, ki smo jo dobili pri njeni nastavitvi.
close() Zapre okno.
confirm() Prikaže potrditveno okno z danim sporočilom ali vprašanjem. Počaka, da uporabnik odgovori. Vrne true, če je uporabnik pritisnil gumb za potrditev, sicer pa false.
createPopup() Kreira pojavno okno.
focus() Aktivira okno (postavi ga v ospredje).
moveBy() Spremeni položaj okna. Parametra določata spremembo položaja leve zgornje točke na robu okna glede na trenutni položaj.
moveTo() Spremeni položaj okna. Parametra določata nov položaj leve zgornje točke na robu okna.
open() Odpre novo okno.
print() Natisne vsebino trenutnega okna.
prompt() Prikaže vnosno okno z danim vprašanjem in poljem za vnos odgovora, kjer je že vpisan privzet odgovor. Ta odgovor lahko uporabnik spremeni, nato pa odgovori pritrdilno (metoda vrne vpisani odgovor), ali pa prekliče vnos podatka (metoda vrne null).
resizeBy() Spremeni velikost okna. Parametra določata spremembo širine in višine glede na trenutno velikost.
resizeTo() Spremeni velikost okna. Parametra določata novo velikost zunanjega roba okna.
scrollBy() Premakne vsebino okna za dano število pik vodoravno in navpično.
scrollTo() Premakne vsebino okna tako, da dana točka vsebine pride v levi zgornji vogal okna.
setInterval() Nastavi uro, ki po vsakih ms milisekund izvrši dani ukaz. Ukaz mora biti podan kot zaporedje stavkov, zapisanih v nizu. Metoda vrne oznako ure, ki jo potrebujemo, če bomo kasneje želeli preklicati nastavitev. Ko metodo pokličemo, se izvajanje programa takoj nadaljuje, dani ukaz pa se bo izvršil vzporedno, ko bo napočil čas za to.
setTimeout() Nastavi uro, ki po ms milisekundah izvrši dani ukaz. Ukaz mora biti podan kot zaporedje stavkov, zapisanih v nizu. Metoda vrne oznako ure, ki jo potrebujemo, če bomo kasneje želeli preklicati nastavitev. Ko metodo pokličemo, se izvajanje programa takoj nadaljuje, dani ukaz pa se bo izvršil vzporedno, ko bo napočil čas za to.
stop() Ustavi nalaganje okna