Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Brisanje podatkov - DELETE

Stavek DELETE se uporablja za brisanje vrstic iz tabel. Sintksa je podobna stavku SELECT, saj besedi FROM sledi ime tabele besedi WHERE pa pogoj, ki filtrira vrstice, ki jih želimo zbrisati.

Brez WHERE pogoja DELETE zbriše celo tabelo, zato je potrebna previdnost.

 DELETE FROM ime_tabele WHERE pogoj;

Primer:

 DELETE FROM države WHERE št=210;