Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Komentarji v HTML

V HTML komentarje lahko vstavimo na naslednji način:

<!-- To je komentar -->

Komentarji se ne prikažejo v brskalniku, lahko pa so zelo koristni pri zapisovanju kode. Uporibimo jih lahko pri pojasnilih ali pa kot opomnik pri kasnejšem pregledu kode, kot npr.:

<!-- To je komentar -->

<p> To je odstavek besedila. </p>

<!-- Ne pozabi kasneju tu dodati besedila -->

To je odstavek besedila.

Komentar lahko uporabimo tudi kot večvrstični komentar.

Poznamo tudi tako imenovane pogojne komentarje. Ti komentarji definirajo kodo, ki je namenjena točno določenemu brskalniku, kot npr. brskalniku Internet Explorer 8:

<!--[if IE 8]-->
   .... tu je koda HTML ....
<!--[endif]-->