Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

JavaScript sintaksa

Sintaksa JavaScript je nabor pravil, ki govorijo o tem, kako so zgrajeni JavaScript programi.

Vsak računalniški program, kot tudi JavaScript, je seznam navodil, ki naj se izvedejo na računalniku. V računalniškem jeziku tem navodilom rečemo programski stavki. Posamezne programske stavke med seboj ločimo s podpičjem (;).

V HTML se JavaScript izvaja v brskalnikih.


Programski stavki in programi

Programski stavki in programi so v JavaScript sestavljeni iz:

Programski stavek

Primer programskega stavka, ki brskalniku pove, da naj izpiše besedilo "Besedilo izpisano z JavaScript." znotraj HTML elemnta, ki ima id oznako "primer":

<script>
  document.getElementById("demo").innerHTML = "Besedilo izpisano z JavaScript.";
</script>

Blok kode

JavaScript stavke lahko združimo v bloke kode, tako da jih postavimo znotraj zavitih oklepajev { ... }. Namen združevanja stavkov v bloke kode je v tem, da se izvedejo skupaj.

Primer, kjer kodo združimo v blok kode, je JavaScript funkcija:

function izpisi() {
  document.getElementById("ime").innerHTML = "Janez";
  document.getElementById("priimek").innerHTML = "Novak";
}

Program

Program v programskem jeziku JavaScript je sestavljen iz zaporedja stavkov, ki se izvajajo v takem vrstnem redu, kot so napisani. Tok programa lahko spremenimo samo s klici funkcij in kontrolnimi stavki, kot so pogojni stavek, zanke ...

Primer JavaScript programa, v katerem so definirane tri spremenljivke, na koncu pa sledi še izpis:

<script>
  var a = 10;
  var b = 15;
  var c = a + b;
  document.getElementById("primer").innerHTML = c;
</script>

Vrednosti

Sintaksa JavaScripta definira dve vrsti vrednosti:

 • fiksne vrednosti
 • spremenljivke

Fiksne vrednosti

Kot fiksne vrednosti v JavaScripta lahko uporabimo:

 • števila, ki so lahko cela ali decimalna
 • nize, ki so besedila v dvojnih ali enojnih narekovajih
 • izraze, ki vsebujejo fiksne vrednosti
<p id="primer1"></p> 
<script> 
  document.getElementById("primer1").innerHTML = 22.835; 
</script> 

<p id="primer2"></p>
<script> 
  document.getElementById("primer2").innerHTML = "Niz v JavaScript"; 
</script>

<p id="primer3"></p>
<script>
  document.getElementById("primer3").innerHTML = 10 + 20;
</script>

Spremenljivke

V programskih jezikih spremenljivke uporabimo za shranjevanje podatkov. V JavaScript definiramo spremenljivko z rezervirano besedo var.


Operatorji

Operatorje v JavaScript delimo v več skupin:

 • prireditveni
 • primerjalni
 • logični
 • aritmetični
 • bitni
 • posebni operatorji

Izrazi

Ko želimo spremenljivki prirediti vrednost, to storimo z izrazom, kjer uporabimo enojni enačaj =.

var = x;
x = 25;

V primeru smo definirali spremenljivko z imenom x in ji priredili vrednost 25.


Rezervirane besede

Rezervirane besede v JavaScript določajo, kaj naj program izvede. Tako na primer naslednje (najpogosteje uporabljene) besede pomenijo:

Vrednost Pomen
break konča switch ali zanko
continue skoči iz zanke in začne na vrhu
debugger ustavi izvajanje JavaScripta in pokliče funkcijo za debagiranje, če je ta na voljo
do...while izvede in ponavlja blok stavkov, ker je pogoj izpolnjen
for izvede in ponavlja blok stavkov, dokler je pogoj izpolnjen
function deklerira funcijo
if...else deklarira odločitveni stavek
return izhod iz funkcije
switch deklarira odločitveni stavek glede na različen primer
try...catch izvede obravnavo napak
var deklarira spremenljivko

Komentarji

Komentar so opisi, ki jih avtor vključi v skripto. Ta del kode se ne izvede. V JavaScript poznamo:

 • enovrstični komentar: od znakov // naprej v vrstici je komentar
 • večvrstični komentar: vse kar je med /* in */ je komentar
var x = 5; //Ta koda se bo izvedla

/* Ta koda se ne bo izvedla

  var x = 10;
  var ime = "Janez"

*/

Presledki in prelomi vrstic

JavaScript ignorira presledke, tabulatorje in prehode v novo vrstico, zato jih lahko uporabimo pri pisanju kode, da je koda dobro berljiva in razumljiva. Tako sta naslednja zapisa v JavaScript enakovredna.

var ime = "Janez";
var ime="Janez";

Če je koda JavaScript v vrstici zelo dolga, jo za lažjo berljivost zlomimo v več vrstic. Najboljše mesto za lomljenje vrstice je po zapisu operatorja.

document.getElementById("primer").innerHTML = 
"To je stavek besedila izpisan z JavaScript.";

Zaključevanje stavkov

Sintaksa JavaScript za razliko od programskih jezikov C, C++, C# in Java dovoljuje, da enostavnih programskih stavkov, ki so v svoji vrstici ne zakaljučimo s podpičjem. Če pa imamo več programskih stavkov v isti vrstici, pa je zaključevanje s podpičjem obvezno.

Zaključevanje programskih stavkov v JavaScript ni zahtevano, je pa zelo priporočljivo!

<script> 
var x = 10
var y = 20
</script>
<script> 
var x = 10; var y = 20;
</script>

Občutljivost na male in velike znake

JavaScript koda je občutljiva na male in velike znake (angl. Case Sensitiv).

<script> 
imePriimek = "Janez Kranjski"
imepriimek = "Micka Novak"
</script>