Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Podatkovni tipi v JavaScriptu

Podatkovni tipi programskega jezika JavaScript so:

number - število

V JavaScript so števila eden od osnovnih podatkovnih tipov jezika. JavaScript ne ločuje med celimi in realnimi ali predznačenimi in nepredznačenimi števili. Kljub temu lahko število zapišemo kot celo ali realno, a samo pozitivne vrednosti (negativne dobimo z uporabo operatorja -, ki obrne predznak).

Celo število lahko zapišemo pri desetiški, šestnajstiški ali osmiški osnovi. Desetiško celo število zapišemo kot zaporedje desetiških števk (0-9), pri čemer prva števka ne sme biti 0 (razen ko gre za število 0). Šestnajstiško celo število pričnemo z 0x ali 0X, nadaljujemo pa z zaporedjem šestnajstiških števk (0-9, a-f, A-F). Osmiško celo število pa pričnemo z 0, nadaljujemo pa z zaporedjem osmiških števk (0-7).

Primeri zapisa števil:

30     // desetiško celo število
0      // število 0
321654987  // desetiško celo število
0x21ab6   // šestnajstiško število
0XAAA    // šestnajstiško število
01234    // osmiško število
07     // osmiško število

Realno število sestavimo iz naslednjih štirih delov, ki si morajo slediti v tem vrstnem redu: celi del, decimalni simbol, decimalni del in eksponent. Nekatere izmed teh štirih delov lahko izpustimo. Celi in decimalni del sta dve zaporedji desetiških števk (0-9), pri čemer se celi del ne sme pričeti z ničlo, razen če je to edina števka v tem delu. Decimalni simbol je pika ( . ), eksponent pa je sestavljen iz znaka e ali E, morebitnega predznaka plus ( + )ali minus ( - ) in vsaj ene desetiške števke (0-9). Realno število mora vsebovati vsaj eno števko v celem in decimalnem delu skupaj, ter decimalni simbol ali eksponent.

10.123    // decimalno število
.5      // decimalno število
3.12E15    // realno število
.12e15    // realno število
10e-15    // realno število

Poleg že omenjenih števil pa obstajata še dve posebni števili:

 • Infinity: neskončno število
 • NaN (Not a Number): neštevilo
var x = 5 / 0;     // x je neskončno število - Infinity
var y = 5 / "hruška";  // y je neštevilo - NaN

string - niz

Nizi so poljubna zaporedja znakov, ki jih zapišemo v narekovajih. Pri tem ni pomembno, ali uporabimo enojne ali dvojne narekovaje, pomembno je le, da niz končamo z enakim narekovajem, kot smo ga pričeli. Koristno je tudi (čeprav ni obvezno), da v celem programu uporabljamo samo eno vrsto narekovajev za zapis nizov. Niz, ki ne vsebuje nobenega znaka, imenujemo prazen niz. Zapišemo ga z dvema narekovajema iste vrste, med katerima ni nobenega znaka (niti presledka).

""
''
"Slovenija"
"Programiranje v JavaScript."
"123456"
'-10.23'
'Slika je v datoteki "slika.png"'

Poleg običajnih znakov (črke, števke, ločila, oklepaji, operatorji ...) lahko niz vsebuje tudi posebne znake, kot so tabulator, znak za novo vrstico ali znaki s posebnim pomenom. Poseben znak v nizu opišemo z uporabo znaka \ (angl. backslash), ki mu sledi dejanski opis znaka. Posebni znaki, ki jih lahko opišemo na tak način, so:

Koda Opis
\b znak za skok eno mesto v levo (backspace)
\f znak za skok na novo stran (form feed)
\n znak za skok v novo vrstico (new line)
\r znak za skok na začetek vrstice (carriage return)
\t znak za skok v naslednji stolpec (tab)
\' enojni narekovaj (single quote)
\" dvojni narekovaj (double quote)
\\ nagibnica (backslash)

V nizu, ki ga napišemo v dvojnih narekovajih, ne moremo uporabiti dvojnega narekovaja, ker bi pomenil konec niza. Rešitev se skriva v posebnem znaku \". Tega lahko napišemo kjerkoli v nizu. Isto velja za enojni narekovaj v nizu, ki ga napišemo v enojnih narekovajih. Brez težav pa lahko uporabimo dvojni narekovaj v nizu z enojnimi narekovaji in obratno. Tudi znak \ je nekaj posebnega. Če ga potrebujemo kot znak v nizu, moramo napisati dva zaporedoma \\.

"Znak \" je poseben."
"C:\\Temp\\datoteka.txt"

undefined - nedoločen tip

Podatek, ki ima nedoločeno vrednost, ima tudi nedoločen tip. Nedoločena vrednost je pravzaprav ena sama. Rečemo ji undefined. Če smo natančni, tudi to ni prava vrednost, ampak samo ime lastnosti globalnega objekta, katere vrednost ni določena.

var oseba;  // vrednost ni definirana

null - prazen tip

Podobno kot pri nedoločenem tipu imamo tudi pri praznem tipu samo eno vrednost. Imenujemo jo null (to je rezervirana beseda).

var oseba = "";  // vrednost je null

boolean - logični tip

Edini vrednosti logičnega tipa (ali krajše logični vrednosti) sta true (res je) in false (ni res). Obe vrednosti sta rezervirani besedi.

var x = true;
var y = false;

object - objekt

Objekt je edini sestavljeni podatkovni tip. Vrednosti tega tipa si najlažje predstavljamo kot zbirko poimenovanih ali indeksiranih vrednosti, ki so lahko spet kateregakoli tipa (lahko so tudi objekti). Med objekte spadajo datumi, tabele, funkcije, regularni izrazi... Objekte v JavaScript zapišemo med par zavitih oklepajev { }, objekti pa so med seboj ločeni z vejicami ,.

var oseba = {ime:"Janez", priimek:"Novak", starost:50, velikost:180};