Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Izpis na zaslon

Za izpis na zaslon ponuja PHP naslednje funkcije:

echo()

Sintaksa funkcije echo():

echo(strings)

Funkcija echo() ni funkcija v klasičnem smislu, zato pri izpisu ni potrebno uporabljati oklepajev. Funkcija echo() izpiše enega ali več nizov. V primeru, da v funkciji echo() izpisujemo več argumentov ne smemo uporabiti oklepajev! Funkcija echo() programerju ne daje povratne informacije o stanju izpisa, saj vrača void.

Primer izpisa spremenljivke in stringa:

<?php
  $myString = "Pozdrav!";
  echo $myString;
  echo "<h3>Rad uporabljam PHP!</h3>";
?>
Pozdrav!

Rad uporabljam PHP!

Izpis dvojnih narekovajev

V primeru, da v nizu za izpsa nastopa več dvojnih narekovajev, moramo uporabiti kombinacijo dvojnih in enojnih narekovajev, sicer pride do sintaktične napake.

Previdno z izpisom dvojnih narekovajev:

Syntax error
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
	<title>Previdno z izisom dvojnih (") narekovajev</title>
</head>
<body>
<?php
	// Ta koda ne bo delovala pravilno, ker smo dvojne 
	// narekovaje uporabili tudi za izpis sloga!
	echo "<h5 class="specialH5">Rad uporabljam PHP!</h5>";  

	// OK izpis, ker smo pred dvojne narekovaje postavili 
	// levo poševnico!
	echo "<h5 class=\"specialH5\">Rad uporabljam PHP!</h5>"; 

	// OK izpis, ker smo namesto dvojnih narekovajev 
	// uporabili enojni narekovaj!
	echo "<h5 class='specialH5'>Rad uporabljam PHP!</h5>"; 
?>
</body>
</html>
Koda zgleda

Izpis spremenljivk

<?php
  $my_string = "Pozdravljen Janez. Moji naslov je: ";
  $my_number = 4;
  $my_letter = 'a';
  echo $my_string;
  echo $my_number;
  echo $my_letter;
?>
Pozdravljen Janez. Moji naslov je: 4a

Izpis teksta in spremenljivke string

<?php
  $my_string = "Pozdravljen Janez. Moje ime je: ";
  echo "$my_string Micka <br />";
  echo "Hej, jaz sem Janez. Kje si? $my_string <br />";
  echo "Hej, jaz sem Janez. Kje si? $my_string Micka";
?>
Pozdravljen Janez. Moje ime je: Micka
Hej, jaz sem Janez. Kje si? Pozdravljen Janez. Moje ime je:
Hej, jaz sem Janez. Kje si? Pozdravljen Janez. Moje ime je: Micka

print()

Sintaksa funkcije print():

print(strings)

Funkcija print() je podobna funkciji echo(), le da vrača logično vrednost in lahko izpiše le en argument. V primeru, če želimo hkrati izpisati več podatkov, si lahko pomagamo z operatorjem za spajanje nizov . .

Primer izpisa niza in spremenljivke:

<?php
  $starost = 17;
  print "Janez je star " . $starost . " let.";
?>
Janez je star 17 let.

printf()

Sintaksa funkcije printf():

printf(format,arg1,arg2,arg++)

Funkcija printf()omogoča formatiran izpis, sicer pa je funkcionalno enaka funkciji print(). Argument je sestavljen iz petih komponent:

 • zapolnitvenega znaka – zapišemo za apostrofom (npr. '_), privzeti znak je presledek
 • poravnave – privzeta je desna, levo označimo z zankom
 • širino – najmanjše število znakov, ki se uporabi za izpis
 • natančnost – število decimalnih mest (samo pri decimalnih številih)
 • tip – določa, kako se bo argument obravnaval

Tip Opis
%b celo število v dvojiškem sistemu
%c celo število, izpiše se pripadajoči ASCII znak
%d decimalno število se obravnava kot predznačeno celo število
%e znanstveni zapis z malimi znaki ( 12.3e+3)
%E znanstveni zapis z velikimi znaki ( 12.3E+3)
%f decimalno število (lokalno, floating point)
%g krajši zapis %e in %f
%o celo število v osmiškem sistemu
%s niz
%u decimalno število se obravnava kot nepredznačeno celo število
%x celo število v šestnajstičkem sistemu (male cifre a..f)
%X celo število v šestnajstičkem sistemu (velike cifre A..F)
%% vrne znak %

Primer uporabe funkcije printf():

<?php 
	$st1 = 987654321; 
	$st2 = -987654321; 
	$znak = 50; // ASCII znak 65 je A 

	// Opomba: "%%" izpiše znak % 
	printf("%%b = %b <br>",$st1); // dvojiško število 
	printf("%%c = %c <br>",$znak); // ASCII znak 
	printf("%%d = %d <br>",$st1); // decimalno število kot predznačeno celo število
	printf("%%d = %d <br>",$st2); // decimalno število kot predznačeno celo število
	printf("%%e = %e <br>",$st1); // znastveni zapis (mali znaki) 
	printf("%%E = %E <br>",$st1); // znastveni zapis (veliki znaki) 
	printf("%%u = %u <br>",$st1); // decimalno število (pozitivno) 
	printf("%%u = %u <br>",$st2); // decimalno število (negativno) 
	printf("%%f = %f <br>",$st1); // decimalno število
	printf("%%g = %g <br>",$st1); // krajši zapis %e in %f 
	printf("%%G = %G <br>",$st1); // krajši zapis %e in %f 
	printf("%%o = %o <br>",$st1); // osmiško število 
	printf("%%s = %s <br>",$st1); // niz 
	printf("%%x = %x <br>",$st1); // šestnajstiško število (mali znaki) 
	printf("%%X = %X <br>",$st1); // šestnajstiško število (veliki znaki) 
?>
%b = 111010110111100110100010110001
%c = 2
%d = 987654321
%d = -987654321
%e = 9.876543e+8
%E = 9.876543E+8
%u = 987654321
%u = 18446744072721897295
%f = 987654321.000000
%g = 9.87654e+8
%G = 9.87654E+8
%o = 7267464261
%s = 987654321
%x = 3ade68b1
%X = 3ADE68B1