Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Metode v PHP

Metoda je funkcija, definirana znotraj razreda.

<?php
  //Razred in metoda.
  class prvi_razred{
   var $ime;
   function pozdrav(){
     echo "lep pozdrav";
   }
  }
  $obj1 = new prvi_razred();
  $obj1->pozdrav(); //izpiše lep pozdrav
?>
lep pozdrav

Metoda se obnaša kot normalna funkcija in je vedno definirana znotraj razreda. Do nje dostopamo z uporabo operatorja ->. Funkcije, definirane v razredu, imajo dostop do vseh spremenljivk, ki so definirane znotraj razreda, kar prikazuje spodnji primer:

<?php
  // Dostop do spremenljivke, definirane v razredu.
  class prvi_razred{
   var $ime = "Simon";
   function pozdrav(){
     echo "Pozdravljeni. Moje ime je $this->ime.<br />";
   }
  }
  $obj1 = new prvi_razred();
  $obj1->pozdrav(); //Pozdravljeni. Moje ime je Simon.
?>
Pozdravljeni. Moje ime je Simon.

S kombinacijo spremenljivke $this in operatorja -> lahko dostopamo do kateregakoli dela oz. metode v razredu, iz razreda.