Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij

Operatorji v PHP

Poznamo več vrst operatorjev:

Prireditveni operatorji

Ti operatorji so sestavljeni iz enačaja =. Prireditveni operator vzame vrednost, ki je na njegovi desni, in jo priredi spremenljivki, ki je na njegovi levi strani.

$ime = "Janez";

Aritmetični operatorji

Aritmetičnih operatorjev je pet in vsak ima svojo funkcijo:

Operator Ime Primer Rezultat primera
+ seštevanje 10+4 14
- odštevanje 10-4 6
/ deljenje 10/4 2,5
* množenje 10*4 40
% ostanek pri deljenju 10%4 2
<?php
  $sestevanje = 2 + 4; 
  $odstevanje = 6 - 2; 
  $mnozenje = 5 * 3; 
  $deljenje = 15 / 3; 
  $celoStevilskoDeljenje = 5 % 2; 
  echo "Primer sestevanja: 2 + 4 = ".$sestevanje."<br />"; 
  echo "Primer odstevanja: 6 - 2 = ".$odstevanje."<br />"; 
  echo "Primer mnozenjan: 5 * 3 = ".$mnozenje."<br />"; 
  echo "Primer deljenja: 15 / 3 = ".$deljenje."<br />"; 
  echo "Primer celostevilskega ostanka: 5 % 2 = " . $celoStevilskoDeljenje 
  . ". Modus je ostanek pri celostevilskem deljenju. 
  V nasem primeru je pri deljenju 5 / 2 ostanek 1.";
?>
Primer sestevanja: 2 + 4 = 6
Primer odstevanja: 6 - 2 = 4
Primer mnozenjan: 5 * 3 = 15
Primer deljenja: 15 / 3 = 5
Primer celostevilskega ostanka: 5 % 2 = 1. Modus je ostanek pri celostevilskem deljenju. V nasem primeru je pri deljenju 5 / 2 ostanek 1.

Povezavni operatorji

Povezavni operator predstavlja pika (.). Ta operator združi vrednosti na njegovi levi in desni strani.

<?php
  $prvi_string = "Pozdravljen";
  $drugi_string = " ";
  $tretji_string = "Miha";
  $nov_string = $prvi_string . $drugi_string . $tretji_string;
  echo $nov_string . "!";
?>
Pozdravljen Miha!

Kombinirani dodeljeni operatorji

PHP dovoljuje veliko kombinacij prireditvenih operatorjev, ki spremenijo levi operand. V tem primeru prireditveni operatorji spremenijo vrednost operanda, saj imajo poleg standardnega operatorja tudi enačaj.

$x = 4;
$x += 4; //$x dobi vrednost 8

//Ekvivalenca kombiniranemu prireditvenemu operatorju.
$x = 4;
$x = $x + 4; //$x = 8

Nekaj kombiniranih prireditvenih operatorjev, pri čemer vsak od primerov v spodnji tabeli spremeni vrednost $x z uporabo desnega operanda.

Operator Primer Ekvivalent
+= $x += 5 $x = $x + 5
-= $x -= 5 $x = $x - 5
/= $x /= 5 $x = $x / 5
*= $x *= 5 $x = $x * 5
%= $x %= 5 $x = $x % 5
.= $x .= "test" $x = $x."test"

Primer:

<?php
  $x = 4;
  echo "Vrednost x pri poinkrementu = " . $x++;
  echo "<br /> Vrednost x pri izvedenem poinkrementu = " . $x;
  $x = 4;
  echo "<br />Vrednost x pri predinkrementu = " . ++$x;
  echo "<br /> Vrednost x pri izvedenem predinkrementu = " . $x;
?>
Vrednost x pri poinkrementu = 4
Vrednost x pri izvedenem poinkrementu = 5
Vrednost x pri predinkrementu = 5
Vrednost x pri izvedenem predinkrementu = 5

Primerjalni operatorji

Primerjalni operatorji primerjajo operande. Če sta operanda enaka, vrnejo vrednost true, sicer false. Taka vrsta izrazov je zelo uporabna v kontrolnih strukturah, kot so npr. stavki if in while. Da bi preverili, ali je spremenljivka $x manjša od 5, napišemo:

$x < 5
Operator Ime Vrne "true" če Primer Rezultat
== enakovrednost je leva stran enaka desni $x == 5 false
!= neenakovrednost leva stran ni enaka desni $x != 5 true
=== istovetnost je leva enaka desni in sta obe istega tipa $x === 5 false
> večji je leva stran večja od desne $x > 4 false
>= večji ali enak je leva stran večja ali enaka desni $x >= 4 false
< manjši je leva stran manjša $x < 4 false
<= manjši ali enak je leva stran manjša ali enaka desni $x <= 4 true

Ti operatorji se največ uporabljajo z operandi tipa Integer ali Double, čeprav je mogoča tudi primerjava med znaki.

Logični operatorji

Operator Ime Vrne "true" če Primer Rezultat
|| ali je vsaj en operand resničen true || false true
or ali je vsaj en operand resničen true or false true
xor ekskluzivni ali je natanko eden operand resničen (ne oba hkrati) true xor true false
&& in sta oba operanda resnična true && false false
and in sta oba operanda resnična true and false false
! ne operand ni resničen !true false